HUKUK’ DA BİLİRKİŞİLİK

Genel olarak bilirkişi, özel bilgisiyle yargıcın bilmediği hukuki, teknik veya pratik kuralları bildirecek, mesleki yeteneğiyle ve bu mesleğe dayanan yorumlarıyla davadaki mesleki vakaların takdir ve tespitini kolaylaştıracak olan kimsedir.

Bilirkişi; Hakim veya Savcı’ nın hukuki bilgisi haricinde özel veya teknik uzmanlık bilgisi gerektiren bir meslek koludur.

Ceza Usulü Muhakemeleri Yasasının 66. Maddesinde de Bilirkişi, Hukuk Usulü Muhakemeleri Yasasının 275. maddesindeki kelimelerle açıklanmaktadır. Hukuk Usulü Muhakemeleri Yasasının 275. Maddesine göre, Bilirkişi, çözümü özel veya teknik bir bilgiyi gerektiren hallerde başvurulan kişidir.

Bu hükümler ışığında, bilirkişi; hakimin teknik ve özel bilgisi ile çözemediği konularda ve hakimin kendisine verdiği görev çerçevesinde inceleme yaparak ulaştığı sonucu düzenleyeceği “ Bilirkişi Raporu “ ile sunar.

Bilirkişinin Nitelikleri HUMK’ nun amir hükmü, bilirkişinin niteliklerine açıklık getirmiştir.

1-Mesleğinin gereklerini yerine getirmek
2-Dikkatli olmak ve işine özen göstermek
3-Dürüstlük

“Gerçeğe aykırı bilirkişilik “
MADDE 276. – (1) Yargı mercileri veya suçtan dolayı kanunen soruşturma yapmak veya yemin altında tanık dinlemek yetkisine sahip bulunan kişi veya kurul tarafından görevlendirilen bilirkişinin gerçeğe aykırı mütalâada bulunması hâlinde, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.
(2) Birinci fıkrada belirtilen kişi veya kurullar tarafından görevlendirilen tercümanın ifade veya belgeleri gerçeğe aykırı olarak tercüme etmesi hâlinde, birinci fıkra hükmü uygulanır.”

4-
Tarafsızlık
Bir Bilirkişi, ancak kendi mesleki bilgileri açısında taraf olma durumundadır. Bunun dışında tamamen bağımsız hareket etmek zorunluluğundadır.